สอบถามข้อมูลสถานะการลงทะเบียน

 
 

 * กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนทำการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

 ** กรณีท่านลงทะเบียนเป็นคู่ค้าของ กคช. สามารถติดต่อ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การเคหะแห่งชาติ เพื่อติดตามสถานะการลงทะเบียน